Cách Tính 2 Mũ 10 Bằng Bao Nhiêu, Bài 7, Cách Tính 2 Mũ 10 Bằng Bao Nhiêu, Bài 7

Giải toán lớp 6 Bài 7: Thừa số dưới số mũ tự nhiên. Nhân hai nhóm số mũ bằng cách sử dụng o

Bài 56: Tóm tắt phép tính au sử dụng số mũ. Bạn đoán xem: 2 đến 10 là bao nhiêu

a) 5.5.5.5.5; b) 6.6.6.3.2ᴄ) 2.2.2.3.3; d) Dung dịch 100.10.10.10

am.an = am + n

ở đó:

một là oo

m, n là số mũ

a) 5.5.5.5.5 = 55 b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64 độ) 2.2.2.3.3 = 23.32 d) 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = 105Bài 57Tính toán giá trị tràn:

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210; b) 32, 33, 34, 35ᴄ) 42, 43, 44; d) 52, 53, 54; đ) 62, 63 và 64câu trả lời

Một)

23 = 2.2.2 = 8; 24 = 23,2 = 8,2 = 1625 = 24,2 = 16,2 = 32; 26 = 25,2 = 32,2 = 6427 = 26,2 = 64,2 = 128; 28 = 27,2 = 128,2 = 25629 = 28,2 = 256,2 = 512; 210 = 29,2 = 512,2 = 1024b)

32 = 3,3 = 933 = 32,3 = 9,3 = 2734 = 33,3 = 27,3 = 8135 = 34,3 = 81,3 = 243)

42 = 4,4 = 1643 = 42,4 = 16,4 = 6444 = 43,4 = 64,4 = 256Tiến sĩ)

52 = 5,5 = 2553 = 52,5 = 25,5 = 12554 = 53,5 = 125,5 = 625H)

62 = 6,6 = 3663 = 62,6 = 36,6 = 21664 = 63,6 = 216,6 = 1296bài học 58:

Một) Lập bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 20.

Bạn đang xem: 2 đến 10 km

b) Viết mỗi số dưới dạng bình phương của số tự nhiên: 64; 169; 196.

câu trả lời

Một) Bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 20

*

b) Nơi nào bạn dựa vào bảng để làm điều này:

64 = 8,8 = 82169 = 13,13 = 132196 = 14,14 = 142Bài 59:

Tham Khảo Thêm:  How did technology help make the Great Plains the nation’s breadbasket?

b) Viết mỗi số lập thành bình phương của số tự nhiên: 27; 125; 216.

Xem thêm: Essential Nail Kit giá bao nhiêu chuyên đồ nail, dụng cụ làm nail

câu trả lời

Một) Bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 10

*

b) Nơi nào bạn dựa vào bảng để làm điều này:

27 = 3.3.3 = 33125 = 5.5.5 = 53216 = 6.6.6 = 63Bài 60: Viết kết quả của mỗi phép toán số học ѕau dưới dạng lũy ​​thừa:

a) 33,34; b) 52,57; ) 75,7 Giải pháp

am.an = am + n

Một) 33,34 = 33 + 4 = 37

b) 52,57 = 52 + 7 = 59

) 75,7 = 75 + 1 = 76

bài học 61: Trong các số sau, số nào là lũy thừa của số tự nhiên có lũy thừa lớn hơn 1 (chú ý có nhiều số gọi là lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100câu trả lời

Các số lũy thừa của một số nguyên lớn hơn 1 là: 8, 16, 27, 64, 81, 100

8 = 2316 = 42 = 2427 = 3364 = 82 = 43 = 26100 = 102bài học 62:

a) Cấp số cộng: 102, 103, 104, 105, 106

b) Viết mỗi số au dưới dạng lũy ​​thừa của 10:

1000; 1.000; 100.000.000; 100 … 0 12 chữ số 0câu trả lời

cứu: Với hơn 10 phép Mũ lưỡi chai Đó là số 0 đằng sau số 1.

Một)

102 = 100 (lũy thừa của 2, có 2 số 0 đằng sau số 1) 103 = 1 000104 = 10 000105 = 100 000106 = 1.000.000b) Viết dưới dạng lũy ​​thừa 10

*

câu trả lời

*

bài học 64Viết kết quả phép tính dưới dạng lũy ​​thừa:

Tham Khảo Thêm:  How did the English Bill of Rights expand the Rights of common Englishmen?

a) 23.22.24; b) 102.103.105ᴄ) х.х5; d) a3.a2.a5câu trả lời

am.an = am + n

Một) 23.22.24 = 23 + 2 + 4 = 29

b) 102.103, 105 = 102 + 3 + 5 = 1010

) Lưu ý ở chỗ này x là o à 1 =

.x5 = 1.x5 = 1 + 5 = 6

Tiến sĩ) Lưu ý ở chỗ này Một là oo

a3.a2.a5 = a3 + 2 + 5 = a10

Bài 65: Sử dụng toán học, bạn có thể cho tôi biết cái nào lớn hơn không?

a) 23 32; b) 24 42ᴄ) 25 52; d) 210 đến 100câu trả lời

Một)

23 = 832 = 9 vì 8 3 2b)

24 = 1642 = 16, vậy 24 = 42)

25 = 3252 = 25 vì 32 > 25, 25 > 52Tiến sĩ)

210 = 1024 vì 1024 > 100, 210 > 100bài học 66: bài kiểm tra. Ta biết 112 = 121; 1112 = 12321.

Bạn mong đợi bao nhiêu 11112? Kiểm tra dự đoán này một lần nữa.

câu trả lời

đánh giá: Khi nhân một số có hai chữ số với 11, ta giữ nguyên hai chữ số đầu và chữ số cuối, rồi nhân hai chữ số đầu và chữ số cuối với nhau để được chữ số ở giữa. Ví dụ:

11.11 = 121 – giữ nguyên chữ số đầu (số 1) và chữ số cuối (số 1), rồi cộng hai chữ số đầu (1 + 1 = 2) để được chữ số ở giữa 12.11 = 131 – giữ nguyên chữ số đầu (số 1 ) và chữ số cuối (số 1). 2), rồi nhân hai chữ số đầu và chữ số cuối (1 + 2 = 3) để được chữ số ở giữa Tiếp tục phát triển quy tắc trên Khi nhân một số có 3 hoặc 4 chữ số với 11, em sẽ thấy như sau: Trong kết quả

Tham Khảo Thêm:  How common are nitrates in water?

bố vào ở giữa tuyệt vời số lớn nhất

sau đó tôi sẽ giảm bớt đồng phục Cả hai mặt từ giữa

Ví dụ trong 1112 = 12321 Thì số ở giữa là số 3 (lớn nhất), rồi giảm dần hai bên (giảm còn 2, 1)

Giải pháp

Dự đoán: 11112 = 1234321Kiểm tra: – Có thể dùng máy tính bỏ túi để kiểm tra kết quả. – Hoặc nhân: 1111 х 1111 1111 1111 1111 1111 1234321(Bạn sẽ thấy trong kết quả số lớn nhất là 4, sau đó giảm dần bài toán hai vế thành 3, 2, 1)

Related Posts

How did sierran basement form?

The Sierra Nevada mountain range is a product of the collision of two tectonic plates: the westward-moving North American Plate and what at the time was the…

How did the goals of the US and Soviet Union differ after ww2?

Terms in this set (17) How did the goals of U.S. and Soviet foreign policy differ after World War II? The United States wanted to limit communism…

How did Rome influence religion?

The Roman Empire was a primarily polytheistic civilization, which meant that people recognized and worshiped multiple gods and goddesses. Despite the presence of monotheistic religions within the…

How cold is the Pacific ocean right now?

The water temperature right now is at least 32°F and at most 88°F. The seasonal average water temperature is between 29°F and 87°F (see water temperatures of…

How did the Inca people grow crops high in the Andes Mountains?

To solve this problem, the Inca used a system known as terrace farming. They built walls on hillsides and filled them with soil to make terraces. Terraces…

How did Romans poop? – Trường Tiểu học Thủ Lệ

Despite the lack of toilet paper, toilet-goers did wipe. That’s what the mysterious shallow gutter was for. The Romans cleaned their behinds with sea sponges attached to…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *